Dzisiaj jest:  02 Kwietnia 2023   Imieniny: Franciszka, Malwiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5132186
gości
 
  
"RAZEM ŁATWIEJ" - 7.1.1 ---> I edycja 2009 i ...
POKL WUP UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie


od 1 kwietnia 2009 roku realizuje projekt

"RAZEM ŁATWIEJ"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
i


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

                  ===============================================

gops pokl

I edycja projektu ….. (więcej o projekcie)


             W grudniu 2009 roku został złożony kolejny wniosek na kontynuację działań na rzecz osób korzystających z pomocy ośrodka w Sławnie. Inicjatywa będzie realizowana od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. W ramach projektu planujemy objąć 20 osób kompleksowym systemem wsparcia.

Plakat


Dokumenty wymagane do procesu rekrutacji:
                  
                18 lutego 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji projekt "RAZEM ŁATWIEJ" z proponowaną kwotą dofinansowania na poziomie 156 863,07 PLN co stanowi 89,5 % całkowitych wydatków projektu. W terminie od 17-31 marca 2010 r. pracownicy socjalni GOPS w Sławnie zawarli kontrakty socjalne z 20 uczestnikami wytypowanymi do projektu. W ramach kontraktów zostały określone cele i działania mające przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych poszczególnych uczestników. 20 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi aneks do umowy ramowej, oficjalnie potwierdzając tym samym współpracę między podmiotami.

                W dniu 29 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie rozpoczął realizację szkoleń II edycji projektu pt. „RAZEM ŁATWIEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pierwsze spotkanie miało miejsce na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie. Uroczystego otwarcia cyklu szkoleń dokonali: Wójt Gminy – Tadeusz Wojciechowski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona Włodarczyk.

rozpoczecie projektu

              Projekt pt. „RAZEM ŁATWIEJ” skierowany jest to 20 podopiecznych (12 kobiet i 8 mężczyzn) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, w tym: 6 uczniów, 7 bezrobotnych i 7 pracujących. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz działań o charakterze środowiskowym. Ponadto w celu podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych 8 mężczyzn ukończy kurs spawania metodą TIG, zaś 12 kobiet weźmie udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera  oraz  kasjer sprzedawca. Dodatkowo wszystkie Panie zrobią kurs prawa jazdy kat. B.

Wszystkim uczestnikom projektu „RAZEM ŁATWIEJ” życzymy wytrwałości w szkoleniu
oraz pozytywnego wyniku na egzaminach końcowych !!!
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotkania z doradcą zawodowym
i zajęcia z psychologiem przyczyniające się do

wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno - zawodowychzajęcia

szkolenie

Pierwszym instrumentem wsparcia jakim zostali objęci wszyscy uczestnicy projektu (12 kobiet i 8 mężczyzn) były spotkania z doradcą zawodowym (instrument aktywizacji zawodowej), które odbyły się w kwietniu i maju 2010 (łącznie 10 godzin). Przeprowadzone spotkania obejmowały warsztaty  charakteryzujące lokalny rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, przygotowanie przez uczestników aplikacyjnych, przygotowanie i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej  oraz omówienie metod utrzymania pracy. Omówienie indywidualnych predyspozycji uczestników, prezentacja własnych atutów, poprawa komunikacji oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy to podstawowe umiejętności nabyte przez uczestników w trakcie zajęć.

zajęcia

spotkania z doracą zawodowym

Drugi etap - aktywizacja społeczna obejmował zajęcia podnoszące kompetencje życiowe oraz umiejętności społeczno - zawodowe również wszystkich 20 uczestników. Spotkania z psychologiem miały miejsce w czerwcu i lipcu 2010 r. - łącznie 10 godzin. W ramach zajęć beneficjenci poznali techniki relaksacyjne, nauczyli się asertywności w relacjach interpersonalnych oraz podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktu zewnętrznego i wewnętrznego. Bardzo ważnym elementem, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz efektywne zarządzanie czasem i gospodarowanie informacją.    

spotkania z osychologiem

zajęcia

logo

Rynek pracy wymusza zarówno na ludziach czynnych zawodowo, jak i poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych preferencji, kwalifikacji. Przedstawione szkolenia zawodowe umożliwiające dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy. Szkolenia zawodowe nastawione są na kształcenie tych przedmiotów, które umożliwiają zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach.
W projekcie "RAZEM ŁATWIEJ"
po przeanalizowaniu lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania wśród podopiecznych ośrodka zaproponowano przeprowadzenie następujących szkoleń:


Kurs spawania metodą TIG

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego.
Do najważniejszych zalet tej metody możemy zaliczyć:
- uniwersalność - można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach, możliwość spawania cienkich blach - od około 0,5mm,
- wysoka jakość i czystość spoiny,
- łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i materiału dodatkowego,
- całkowity brak rozprysku ciekłego metalu,
- łatwość manualnego opanowania spawania przez spawacza,
- możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.
Ponadto spawanie metodą TIG ma szerokie zastosowanie, gdyż jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m. in. spożywczym, chemicznym, samochodowym, lotnictwie.

szkolenie


9 sierpnia 2010 r. ośmiu mężczyzn biorących udział w projekcie "RAZEM ŁATWIEJ" rozpoczęło szkolenie metodą spawania TIG. W ramach kursu beneficjenci rozpoczęli cykl 30 godzin zajęć teoretycznych.


szkolenie

SZKOLENIE

Po zaliczeniu części teoretycznej kursu, uczestnicy rozpoczęli 80 godzinną praktyczną naukę zawodu spawacza.

TIG

TIG

zajęcia

zajęcia

W dniu 2 października 2010 r. uczestnicy projektu przystąpili do państwowego egzaminu kończącego kurs spawania metodą TIG, który obejmował sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kursantów. Wszystkich 8 uczestników zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

egzamin - teoria

egzamin - praktyka

Kurs prawa jazdy kat. B      szkolenie


Z przeprowadzonej w środowisku lokalnym diagnozy wynika, iż znaczącym problemem zawodowym i społecznym dla mieszkających tu kobiet jest brak mobilności. Wychodząc naprzeciw tym problemom w ramach projektu realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B obejmujący: 30 godzina zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych oraz podejście do egzaminu państwowego.
Od 9 sierpnia 2010 r. beneficjentki projektu "RAZEM ŁATWIEJ" uczestniczą w zajęciach teoretycznych:
  

prawo jazdy kat. B

prawo jazdy kat. B

Po zaliczeniu części teoretycznej szkolenia na prawo jazdy kat. B, uczestniczki przystąpiły do sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce oraz nabywania umiejętności praktycznego poruszania się samochodem osobowym.

prawo jazdy kat. B

prawo jazdy kat. B

pokl

pokl

prawo jazdy kat. B

Kurs komputerowy      komputer

Komputery, które ogarnęły praktycznie cały świat mają wiele zalet, jedną z nich jest to, że są bardzo dobrą i praktycznie niezastąpioną pomocą naukową. Są źródłem aktualnej informacji. Pomagają nam odnaleźć różne potrzebne nam informacje, nie tylko do szkoły, ale również do pracy i do własnego użytku.

W dniach 18 - 27 października 2010 r. siedem  beneficjentek projektu "RAZEM ŁATWIEJ" uczestniczyło w szkoleniu komputerowym, mającym na celu naukę pracy na różnych sprzętach oraz nabycie umiejętności jak się nimi posługiwać. Takie  zdolności pozwolą zaprocentować w przyszłości wykorzystaniem wiedzy w pracy zawodowej oraz możliwością dalszego rozwoju. Łącznie całe szkolenie trwało 30 godzin i było przeprowadzone w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opocznie.

kurs komputerowy

kurs komputerowy

  kasjer-sprzedawca
    Kurs kasjer - sprzedawca

W dniach od 15 - 30 listopada 2010 r. pięć beneficjentek projektu "RAZEM ŁATWIEJ" będzie podnosić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz metod nowoczesnej sprzedaży - łącznie 70 godzin.

kasjer-sprzedawca

kasjer-sprzedawca

----------------------------------------------------------------------
We wrześniu 2010 r. Instytucja Zarządzająca, którą dla priorytetu VII POKL jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadziła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie kontrolę mającą na celu sprawdzenie wykonania rzeczowego i zaawansowania finansowego realizacji projektu „RAZEM ŁATWIEJ”. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji działań oraz nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. Nie jest to jednak zasługa jednostki, tylko wynik współpracy wielu osób zaangażowanych w projekt.
----------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU


Po zakończeniu wszystkich instrumentów przewidzianych w ramach aktywnej integracji planowane jest przeprowadzenie uroczystego podsumowania projektu w ramach działań środowiskowych dla wszystkich 20 uczestników projektu "RAZEM ŁATWIEJ" oraz zaproszonych gości.

zaproszenie

 Porządek spotkania:
 • Otwarcie podsumowania projektu „RAZEM ŁATWIEJ”
 • Omówienie założeń projektu i osiągniętych rezultatów II edycji
 • Uroczyste wręczenie uczestnikom zaświadczeń i certyfikatów
 • Poczęstunek

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można również uzyskać w lokalnej prasie - TOP:

ogłoszenie w prsie

Spotkanie świąteczno - noworoczne

21 grudnia w Urzędzie Gminy w Sławnie miało miejsce podsumowanie II edycji projektu zaplanowanej na 2010 rok. Uroczystego otwarcia bożonarodzeniowego spotkania o charakterze środowiskowym  dokonał Wójt Gminy Sławno – Tadeusz Wojciechowski oraz Kierownik GOPS w Sławnie – Iwona Włodarczyk.  W spotkaniu udział wzięli beneficjenci projektu, personel zarządzający oraz zaproszeni goście. Koordynator projektu omówił jego założenia, działania podjęte w ramach realizacji oraz osiągnięte rezultaty.

podsumowanie projektu

Na zdjęciu od lewej:
 • Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno
 • Iwona Włodarczyk - Kierownik GOPS w Sławnie
 • Mirosława Śmigiel - Skarbnik Gminy Sławno
 • Ewa Zagóra - Koordynator projektu "RAZEM ŁATWIEJ"
 • Dorota Makuch - Pracownik ds. obsługi finansowej
 • Anna Zagóra - Pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu
 • Halina Podwysocka - Pawlik - Pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu
 • Anna Stefańska - specjalista ds. promocji.
Na spotkaniu przedstawiono również założenia przyszłorocznej – III edycji projektu „RAZEM ŁATWIEJ”. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 20 beneficjentów, w tym 2 osoby niepełnosprawne następującymi formami wsparcia: praca socjalna, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, zasiłki celowe. Zadaniem dodatkowo wprowadzonym obecnie do wytycznych POKL będzie akcja informacyjno – promocyjna o działaniach realizowanych przez OPS. Po prezentacji multimedialnej z działań realizowanych w projekcie, przystąpiono do wręczenia uczestnikom uzyskanych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Publiczne uhonorowanie beneficjentów było dla nich dużym wyróżnieniem i z pewnością zmotywuje ich do dalszego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Spotkanie bożonarodzeniowe zakończono wspólnym poczęstunkiem. Była to świetna okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją projektu, które zapewne zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych działań na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji na terenie Gminy Sławno. 

spotkanie świąteczno-noworoczne

zakończenie projektu
.
zakończenie projektu
.
wręczenie zaświadczeń

wręczenie zaświadczeń
.
Wszystkim uczestnikom projektu życzymy
aby zdobyte umiejętności
 i nabyte kwalifikacje przełożyły się na sukcesy
w dalszym życiu społecznym i zawodowym,
bo człowiek to naprawdę najlepsza inwestycja!człowiek najlepsza inwestycja

Więcej informacji  można uzyskać w BIURZE PROJEKTU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
26-332 Sławno
Tel.: 044-755-18-54
e-mali: gops.slawno@wp.pl

promocja
 
Załączniki
 Prezentacja multimedialna - uroczyste zakończenie projektu
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia