Dzisiaj jest:  29 Listopada 2023   Imieniny: Błażeja, Margerity
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5246597
gości
 
  
LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy

LGD

Zapraszamy również na oficjalną stronę Stowarzyszenia Dolina Pilicy. www.dolinapilicy.pl

... tytułem  wstępu ...

Lokalna Grupa Działania (LGD)
to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Podstawą prawną funkcjonowania są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a także np. przedstawiciele poszczególnych miejscowości. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego, posiada osobowość prawną, mogąca przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń.  Lokalna Grupa Działania wykorzystując wszystkie możliwości jakie daje członkowstwo Polski w UE może stać się potężną organizacją lokalną, która kreuje rozwój całego regionu. Bardzo ważnym elementem jej działania jest współpraca z partnerstwami w innych miejscach Polski i Unii Europejskiej.
Polskie LGD
wybrane do realizacji lokalnych strategii rozwoju obejmują swym zasięgiem 278 235,7 km2 powierzchni kraju, co stanowi 93,22 % obszaru uprawnionego do korzystania z wsparcia ze środków określonych w PROW 2007-2013 i jednocześnie stanowi 88,98 % całego terytorium Polski.
Na obszarach objętych realizacją LSR mieszka 16 887 180 osób co stanowi 44,27 % wszystkich mieszkańców Polski.
338 LGD zrzesza około 22 000 członków (partnerów), w tym są to osoby fizyczne, pzredsiebiorcy, organizacje oraz JST. Wśród tych podmiotów jest około 700 OSP, PONAD 1 600 organizacji dzialajacych na rzecz rozwoju lokalnego, około 130 organizacji młodzieżowych i około 800 KGW.
Poprzez aktywizację w LGD ludzie znów uwierzyli, że warto się angażować, bo są możliwości wsparcia finansowego ich własnych pomysłów, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy warunków życia na wsi.   


Gmina Sławno w Lokalnej Grupie Działania 
"Stowarzyszenie Dolina Pilicy"


Stowarzyszenie Dolina Pilicy
, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), mającym na celu rozwój obszarów wiejskich, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych a także rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


Obszarem wdrażania LSR jest obszar gmin:
Aleksandrów, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz oraz miast i gmin: Przedbórz i Sulejów.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje marszałek województwa.

Uchwałą nr IV/ 1/2010 r. z dnia 31 sierpnia  Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Pilicy"  przyjął w poczet członków  stowarzyszenia  gminę Sławno w charakterze członka  zwyczajnego.

Gminę  Sławno w Lokalnej Grupie Działania "Stowarzyszenie Dolina Pilicy" reprezentują osoby:

Zarząd:       
 • Halina Biskup
 • Zuzanna Broszczyk
Komisja Rewizyjna:
 •   Dorota Makuch
Rada:
 •   Zbigniew Wilk
 •   Doroteusz Bugaj
 •   Marianna Śmiechowska
 •   Jarosław Pasik
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej zwanej LSR) dla obszaru poszczególnych gmin,
2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji LSR,  
3) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach,
4) mobilizowanie ludności do brania  aktywnego udziału w procesie rozwoju ww. obszarów wiejskich,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o lokalnych  inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w  ww. gminach,
6) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, w tym ekologii i ochrony środowiska,
7) upowszechnianie  metod prowadzenia  ekologicznego rolnictwa oraz budownictwa i planowania przestrzennego z  poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
8) działania na rzecz budowania i kształtowania świadomości społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego,
9) propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, instytucjach unijnych i ich zasadach funkcjonowania, strukturach i prawodawstwie unijnym oraz możliwościach związanych z korzystaniem ze środków unijnych,
10) inspirowanie i tworzenie form kulturowych sprzyjających całościowemu oglądowi świata i człowieka w duchu humanitaryzmu i poszanowaniu praw i wolności człowieka,
11) propagowanie czynnej rekreacji, zdrowego stylu życia w harmonii z rodziną, społeczeństwem i otaczającą przyrodą,
12) działania na rzecz propagowania i budowania idei społeczności lokalnej,
13) działania zmierzające do pobudzenia i budowania mediów lokalnych.


Pilica

" Pilica, rzeka która łączy..."

Źródła pozyskiwania funduszy w ramach działania LGD:

 1. Małe projekty
 2. Odnowa i rozwój wsi
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławnie, pok. 4
oraz w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy
ul.  św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 710 15 52, mail: dolinapilicy@onet.eu   


------------------------------------------------------------------------------------------

REALIZOWANE PROJEKTY:

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia