Dzisiaj jest:  29 Listopada 2023   Imieniny: Błażeja, Margerity
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5246690
gości
 
  
Fundusze dla przedsiębiorców
Fundusze dla przedsiębiorców:
....więcej informacji poniżej...


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
 „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.
Adres:

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444
REGON: 017181095
Godziny pracy PARP:  8.30-16.30
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl


logo                 logo

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” można składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Kto może się ubiegać?
Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
•    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
•    usług dla ludności,
•    sprzedaży hurtowej i detalicznej,
•    rzemiosła lub rękodzielnictwa,
•    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
•    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
•    usług transportowych,
•    usług komunalnych,
•    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
•    magazynowania lub przechowywania towarów,
•    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
•    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3.działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
•    gminy wiejskiej,
•    albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
•    albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.
4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3,
5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.
W jakim celu?
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowania lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Kwota dofinansowania.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 100.000,00 zł.
Forma pomocy.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Kto może się ubiegać?
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1.    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
2.    usług dla ludności,
3.    sprzedaży hurtowej i detalicznej,
4.    rzemiosła i rękodzielnictwa,
5.    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
6.    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
7.    usług transportowych,
8.    usług komunalnych,
9.    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
10.    magazynowania lub przechowywania towarów,
11.    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
12.    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1.    operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
2.    operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3.    siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
•    w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
•    na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo,
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
Cel działania
Działanie ma wpływać na wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Kwota dofinansowania.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1.    100.000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2.    200.000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnionej jest zakresem rzeczowym operacji;
3.    300.000,00 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300.000,00 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych
(objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100.000,00 zł.

Forma pomocy.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Obecnie LGD nie prowadzi naboru na powyższe działania - w przypadku ogłoszenia konkursu terminy zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej !!!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy

ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki,

oraz pod numerami telefonów: 44-710-15-52, 607-449-044, 601-173-754

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.


logo

III OŚ priorytetowa PRO WŁ
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie dotacji na tworzenie bądź rozwój firm mogą starać się również o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną powołaną przez Sejmik Województwa Łódzkiego pełniącą zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - bezpłatnie pomagającą w efektywnym wykorzystaniu środków unijnych.

logo 
Kontakt Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9

90 – 101 Łódź

Tel.: (42) 230 15 50

Fax: (42) 230 15 51

e-mail: cop@cop.lodzkie.pl


Punkt Informacyjny

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Tel.: (42) 230 15 55; (42) 230 15 56

e-mail: info@cop.lodzkie.pl


http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/aktualnosci.html 


logo

Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą również skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Więcej informacji można uzyskać w Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI:

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
fax: 42 636-77-97

Punkt Informacyjny EFS
Łódź, ul. Wólczańska 49,
pok. 1.03 i 1.04
tel.: 42 638-91-30
tel.: 42 638-91-39
e-mail: pokl@wup.lodz.pl
czynny: pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00


www.pokl.wup.lodz.pl


logo

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie możliwy jest również przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki dla którego Instytucją Zarządzającą jest

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament ds. PO Kapitał Ludzki
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 042 663 30 80
fax 042 663 30 82
e-mail: pokl@lodzkie.pl

 Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki
ul. Roosevelta 15
90-051 Łódź
tel. 042 663 33 92
(opłata jak za połączenie lokalne)
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl
Punkt jest czynny do poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci

 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia