Dzisiaj jest:  02 Kwietnia 2023   Imieniny: Franciszka, Malwiny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5132229
gości
 
  
"Siła nauki" - 9.1.2

logoProjekt "Siła nauki" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Gmina SŁAWNO w okresie roku szkolnego 2012/2013 realizuje projekt w ramach:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1
– Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie,
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


W dniu 3 kwietnia 2012 roku Gmina Sławno reprezentowana przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego - Wójt Gminy Sławno podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o numerze UDA-POKL.09.01.02-10-092/11-00.

Wartość projektu 179 972,21 PLN
Okres realizacji projektu 1.09.2012 - 30.06.2013  


logo

plakat
log

 Witamy na stronie  projektu
"SIŁA NAUKI"


Gmina SŁAWNO realizuje projekt p.t"SIŁA NAUKI" w ramach:
  • Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  • Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie,
  • Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt zakłada objęcie dodatkowymi zajęciami dostosowanymi do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji uczniów klas I-III  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Sławno. Realizacja projektu  przewidziana jest na rok szkolny 2012/2013.


Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu, trwają więc zaawansowane  przygotowania. W minioną środę w Urzędzie Gminy w Sławnie odbyło się spotkanie  robocze zespołu koordynującego, dyrektorów szkół  oraz koordynatorów szkolnych, na którym szczegółowo omówiono realizację zaplanowanych działań w ramach projektu, pomocą objętych zostanie 208 uczniów z terenu gminy. Przewidziano m.in .zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Nie pominięto także uczniów szczególnie uzdolnionych. Do nich skierowane zostaną zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czy też języka angielskiego.  Zajęcia dodatkowe w poszczególnych szkołach  realizowane będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje  przewidziane w przepisach oświatowych. Przystępując do konkursu, gmina dała możliwość  wyposażenia bazy szkolnej w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, a tym samym  stworzyła warunki wspomagające  indywidualną pracę  nauczyciela z uczniem. 

SPOTKANIE

sila

Spotkanie robocze  z dyrektorami i koordynatorami szkół realizującymi projekt "Siła Nauki" oraz  wójtem gminy - Tadeuszem Wojciechowskim w dniu 22.08.2012 r.

biuro

sila nauki

sila nauki

W dniu 20 września  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z dyrektorami, koordynatorami szkolnymi oraz nauczycielami od poszczególnych zajęć w szkołach podstawowych, które przystąpiły do projektu.
Celem spotkania była wymiana spostrzeżeń z realizacji zajęć oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

W celu realizacji projektu pn. "Siła Nauki" do  placówek  oświatowych  zakupiono potrzebny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia poszczególnych zajęć na łączną  kwotę 179.640,64 zł. Umowy  na dostawę:
  •  pomocy dydaktycznych podpisano z  p. Aliną Włodarczyk właścicielką sklepu ogólnoprzemysłowego w Sławnie,
  • na dostarczenie  mebli   z  firmą „Moje bambino Sp.z o.o. S.K.A” z Łodzi,  
  • na dostawę  sprzętu komputerowego  z  firmą „ART. – KOM” Artura Rudzkiego z Opoczna.
Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostało dostarczone do placówek realizujących zajęcia w ramach projektu.Regulamin uczestnictwa w projekcie "Siła nauki"

Załącznik Nr 1 do Regulaminu  - Usprawiedliwienie

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
- Rezygnacja

Indywidualizacja - szansą wyboru różnych  dróg 
osiągania celów i metod nauczania


W Gminie  Sławno  wszystkie szkoły podstawowe realizują projekt
„Siła nauki” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Nauczyciele w placówkach oświatowych prowadzą:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu


Na zajęcia te uczęszczają dzieci z klasy I, II i III, które mają trudności
z opanowaniem umiejętności czytania i pisania.  Prowadzone są tu ćwiczenia służące niwelowaniu trudności          i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania oraz utrwalenie zasad pisowni.

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych

Na zajęcia te uczęszczają dzieci z klasy I, II i III, które mają trudności z opanowaniem podstawowego programu  z matematyki. Głównym celem prowadzonych zajęć jest zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych,  wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce,  rozbudzając w nich  zainteresowania  matematyczne.

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci z wadami postawy

 Na zajęcia te uczęszczają uczniowie z klasy I – III, które mają problemy z wadą postawy.  Podczas takich zajęć dzieci poprzez odpowiednie ćwiczenia, pogadanki, gry i zabawy korekcyjne nabywają nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała. Dużo radości przynosi dzieciom wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych przyborów gimnastycznych zakupionych  w ramach tego projektu.

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematycznie – przyrodniczo

Na zajęcia matematyczno - przyrodnicze uczęszczają uczniowie, których cechuje zdolność logicznego myślenia, szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność rozwiązywania problemów, duża wiedza matematyczna i przyrodnicza, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie, ciekawość poznawcza.  Uczniowie ci poprzez gry i zabawy, doświadczenia  i obserwacje zgłębiają tajniki przyrody. Zaś poprzez gry, łamigłówki, zagadki, rebusy, szarady, zadania tekstowe rozwijają swoje zainteresowania matematyczne. Bardzo pomocne są również i tutaj zakupione pomoce dydaktyczne, które rozbudzają zainteresowania uczniów wprowadzanymi treściami, uatrakcyjnią zajęcia, ułatwią koncentrację uwagi i dostarczą uczniom zadowolenia  z wykonywanej pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się mikroskopy i zestawy preparatów, lupy, przewodniki, liczydła, zegary, kalkulatory, itp.

- zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego

Na zajęcia te uczęszczają uczniowie  chcący poszerzyć swoją wiedzę z jęz. angielskiego, opanowali na poziomie wzorowym materiał lekcyjny i nie mający problemów z opanowaniem podstawy programowej. W  trakcie zajęć  nauczyciele skupiają się na poszerzaniu wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, ale również zdobywaniem umiejętności wykraczających poza program nauczania w szkole podstawowej. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego zapewni dzieciom dodatkowy kontakt z językiem.   Na koniec miesiąca  marca :

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 40 uczniów klas I-III
   tj.16 chłopców i 4 dziewczynki pracowało na 4 różnych zajęciach.

- W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu  31  uczniów klas I-III tj. 16 chłopców i 15 dziewczynek  pracowało na 4 różnych zajęciach.
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie  18 uczniów klas I-III tj. 9 dziewczynek i 9 chłopców pracowało na 4 różnych zajęciach.
- W Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach  52  uczniów klas I-III  tj. pracowało na 7 różnych zajęciach.
- W Publicznej Szkole Podstawowej im.  Jana Pawła II w Sławnie 40  uczniów klas I-III tj. 21  chłopców  i 19  dziewczynek  pracowało na 3 różnych zajęciach.
-Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie 47  uczniów klas I-III tj. 28  chłopców  i 19  dziewczynek  pracowało na 3 różnych zajęciach.
Zrealizowano łącznie  974 godziny.
W ramach zajęć zrealizowano 330 godzin
W ramach zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych zrealizowano   193 godziny
W ramach zajęć rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w jęz. angielskim zrealizowano 142 godziny
W ramach zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo zrealizowano  215 godzin
W ramach  zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy zrealizowano 94 godziny.


zajęcia matematyczno- przyrodnicze

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

zajęcia z trudnościami matematycznymi

Zajęcia z trudnościami matematycznymi

zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z  jęz. angielskiego

zajęcias z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

zajęcia

                                    Zajęcia z trudnościami w czytaniu i pisaniu


Więcej informacji można uzyskać w BIURZE PROJEKTU:

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
tel. 44 755 18 50 / fax 44 755 18 51
sekretariat@ugslawno.pl
www.ugslawno.plProjekt "SIŁA NAUKI" zakłada objęcie dodatkowymi zajęciami dostosowanymi do zdiagnozowanych potrzeb
i predyspozycji uczniów klas I-III w szkołach:
__________________________________________________
 
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia