Dzisiaj jest:  20 Marca 2023   Imieniny: Joachima, Kiry
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Placówki oświatowe
Pracodawcy młodocianych pracowników
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5126387
gości
 
  
Pracodawcy młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


      Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.          
     Z dniem 1 września 2012 roku zmieniły się warunki dofinansowania  kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.        
       Najważniejsza zmiana wiąże się z dodaniem ust. 11 do art. 70 b ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, który nakazuje traktować dofinansowanie jako pomoc de minimis.         
      Zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę   w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1/pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych      i ich wynagradzania;
2/młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
      Od 1 września 2012 roku pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę      
 o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
1/w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym   36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2/w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
    Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady waloryzacji dofinansowania- kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105 %.
        Ponadto z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego. W zreformowanym systemie wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia, nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych.           
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika- ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie wypłacane, na mocy przepisów przejściowych, najdłużej   do 31.12.2014 r., w kwocie 4 587 zł (przy okresie kształcenia wynoszącym 24  miesiące).
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Termin składania dokumentów: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie nowa regulacja zawarta w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazywała traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. str.5).
W związku z  obowiązywaniem od dnia 01.01.2014 roku nowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,  nastąpiła  również nowelizacja art. 70 b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, która dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).   
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postepowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1/wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2/informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  de minimis.
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014  roku  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543). Wzór formularza oraz instrukcja wypełniania formularza stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.           
Zgodnie z art. 37, ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 311 ze zm.) do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc w/w zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc ta nie może mu być udzielona.         
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Sławno o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Miejsce załatwienia sprawy Kompletne dokumenty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławnie  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31 , pok. Nr 13. Informację można uzyskać pod numerem telefonu 44 755 18 53          
 Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wymagane dokumenty:
Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika  młodocianego.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub  osobę prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy wymagane  (dodatkowo,  w przypadku gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, kopię umowy o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej);
2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3.kopię dyplomu, świadectwa  potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie przez  młodocianego odpowiedniego egzaminu lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ;
4. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
5.kopie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał  w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenie   o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
6. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 paźżdzierniak 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz.1543)
7. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy),
8 pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
9. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności  
w przypadku spółek;


 * (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W załączeniu (druki do pobrania):


1/ Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2/ Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
3/(Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4/Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis.
5/Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
6/Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.

7/Dodatkowa instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.);Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206);
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  z 2007 r.,  Nr 59, poz. 585 z późn. zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.);
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc dem minimis (Dz. U. z 2014 r. poz.1543.);
- Rozporządzenie Komisji (UE)   nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).  
Załączniki
 Zawiadomienie o zawarciu umowy
 oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 wykaz otrzymanej pomocy de minimis
 druk informujący o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki
 Wniosek o przyznanie dofinansowania
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia